คู่มือประชาชน

ลำดับ รายการ ขนาดไฟล์ ว/ด/ป
46 เอกสาร pdf การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนบุคคลธรรมดา 387.64 KB 8 ก.พ. 2559
45 เอกสาร pdf การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามทะเบียน พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 388.29 KB 8 ก.พ. 2559
44 เอกสาร pdf การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ 387.33 KB 8 ก.พ. 2559
43 เอกสาร pdf การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด) 365.38 KB 8 ก.พ. 2559
42 เอกสาร pdf การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร 369.01 KB 8 ก.พ. 2559
41 เอกสาร pdf การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน 372.40 KB 8 ก.พ. 2559
40 เอกสาร pdf การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 441.33 KB 8 ก.พ. 2559
39 เอกสาร pdf การขออนุญาตเเคลื่อนย้ายอาคาร 391.39 KB 8 ก.พ. 2559
38 เอกสาร pdf การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 442.27 KB 8 ก.พ. 2559
37 เอกสาร pdf การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 398.37 KB 8 ก.พ. 2559
36 เอกสาร pdf การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 454.37 KB 8 ก.พ. 2559
35 เอกสาร pdf การแจ้งขุดดิน 385.71 KB 8 ก.พ. 2559
34 เอกสาร pdf การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 394.49 KB 8 ก.พ. 2559
33 เอกสาร pdf การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 445.59 KB 8 ก.พ. 2559
32 เอกสาร pdf การแจ้งถมดิน 385.61 KB 8 ก.พ. 2559
31 เอกสาร pdf การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 393.10 KB 8 ก.พ. 2559
30 เอกสาร pdf การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 381.36 KB 8 ก.พ. 2559
29 เอกสาร pdf การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 374.31 KB 8 ก.พ. 2559
28 เอกสาร pdf การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 375.80 KB 8 ก.พ. 2559
27 เอกสาร pdf การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 372.88 KB 8 ก.พ. 2559
26 เอกสาร pdf การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) 368.86 KB 8 ก.พ. 2559
25 เอกสาร pdf การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 359.30 KB 8 ก.พ. 2559
24 เอกสาร pdf การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม) 367.23 KB 8 ก.พ. 2559
23 เอกสาร pdf การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่) 367.96 KB 8 ก.พ. 2559
22 เอกสาร pdf การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 366.70 KB 8 ก.พ. 2559
21 เอกสาร pdf การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 365.83 KB 8 ก.พ. 2559
20 เอกสาร pdf การรับชำระภาษีป้าย 378.76 KB 8 ก.พ. 2559
19 เอกสาร pdf การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 376.39 KB 8 ก.พ. 2559
18 เอกสาร pdf การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 389.95 KB 8 ก.พ. 2559
17 เอกสาร pdf การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 383.30 KB 8 ก.พ. 2559
16 เอกสาร pdf การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 404.36 KB 8 ก.พ. 2559
15 เอกสาร pdf การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ 404.00 KB 8 ก.พ. 2559
14 เอกสาร pdf การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับการกำจัดมูลฝอยทั่วไป 402.28 KB 8 ก.พ. 2559
13 เอกสาร pdf การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล 390.91 KB 8 ก.พ. 2559
12 เอกสาร pdf การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 587.64 KB 8 ก.พ. 2559
11 เอกสาร pdf การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 390.59 KB 8 ก.พ. 2559
10 เอกสาร pdf การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 383.91 KB 8 ก.พ. 2559
9 เอกสาร pdf การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 417.07 KB 8 ก.พ. 2559
8 เอกสาร pdf การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ 402.32 KB 8 ก.พ. 2559
7 เอกสาร pdf การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป 400.72 KB 8 ก.พ. 2559
6 เอกสาร pdf การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล 392.05 KB 8 ก.พ. 2559
5 เอกสาร pdf การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร 381.63 KB 8 ก.พ. 2559
4 เอกสาร pdf คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 4.98 MB 21 ก.พ. 2563
3 เอกสาร pdf คู่มืองานธุรการ 4.00 MB 14 พ.ค. 2564
2 เอกสาร pdf คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี 403.34 KB 14 พ.ค. 2564
1 เอกสาร pdf คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง 1.60 MB 14 พ.ค. 2564