ข้อมูล ITA

ข้อมูลพื้นฐาน

1. ข้อมูลโครงสร้าง   1.ผู้บริหาร http://www.suanmon.go.th/md-6.html

2.สมาชิก อบต.  https://www.suanmon.go.th/md-7.html

3.สำนักปลัด  https://www.suanmon.go.th/dep-1.html

4.กองคลัง  https://www.suanmon.go.th/dep-2.html

5.กองช่าง  https://www.suanmon.go.th/dep-3.html

6.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  https://www.suanmon.go.th/dep-4.html

 

2.ข้อมูลผู้บริหาร  https://www.suanmon.go.th/md-6.html

 

3.อำนาจหน้าที่  https://www.suanmon.go.th/pages-27.html

 

4.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา  https://www.suanmon.go.th/plan.html

 

5.ข้อมูลการติดต่อ  https://www.suanmon.go.th/news-id=40#prettyPhoto[pp_gal]/0/

 

6.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  https://www.suanmon.go.th/law-1.html

https://www.suanmon.go.th/law/LAW-file1-Thu101922TKd.PDF

https://www.suanmon.go.th/law-3.html

 

การประชาสัมพันธ์

7.ข่าวประชาสัมพันธ์ 

https://www.suanmon.go.th/news.html

 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

8.Q&A  https://www.facebook.com/%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99-1486910204971446/inbox

 

 

9. Social Network https://th-th.facebook.com/pages/category/Government-Organization/%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99-1486910204971446/

 

การบริหารงาน   การดำเนินงาน

10. แผนดำเนินงานประจำปี https://www.suanmon.go.th/law-20.html

https://www.suanmon.go.th/law-23.html

 

11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน

https://www.suanmon.go.th/report.html

 

 

12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

https://www.suanmon.go.th/resault.html

 

การปฏิบัติงาน

13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน https://www.suanmon.go.th/law-9.html

 

การให้บริการ

14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ https://www.suanmon.go.th/law/LAW-file1-Thu31532cU2.pdf

 

15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 

16. รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ

 

17. E-Service

 

การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

18. แผนการใช้งานงบประมาณประจำปี

 

 

19. รายงานกำกับติดตามการใช้จายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

 

 

20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

 

 

22. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.suanmon.go.th/auction/Wed22229Rez.111.pdf

 

 

23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 

24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.suanmon.go.th/law-15.html

 

26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

 

27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

 

28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  https://www.suanmon.go.th/law-21.html

การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 

33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม