เฉพาะเจ้าหน้าที่

 

ถาม-ตอบ (Q&A)

ให้ประชาชนได้เข้ามาถามปัญหา หรือ ส่ิงที่ต้องการรู้ใน เว็ปไซด์ เพื่อให้ความรู้หรือการให้บริการต่างๆ ของ อบต.