1ก.ค. 2562
อบต.สวนหม่อนช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย
1ก.ค. 2562
โครงการหิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต

อบต.สวนหม่อนขับเคลื่อนกันต่อเนื่องกับ"โครงการ หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต" เพื่อรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม

...... Read more

1ก.ค. 2562
โครงการ อพม. น้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่าย อพม.น้อย ประจำปี 2562...... Read more

1ก.ค. 2562
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
1ก.ค. 2562
โครงการพัฒนาทักษะชีวิตผู้สูงอายุและเตรียมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ
1ก.ค. 2562
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลสวนหม่อน
23ม.ค. 2560
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560
5ส.ค. 2559
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2559

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้สูงอายุ ท่านนายกและคณะร่วมกันเปิดงานและ วิทยากรได้ให้ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุในการดูแลสุขภาพ...... Read more