วันที่ 9 ธ.ค. 2558 อบต.สวนหม่อน รับการตรวจประเมินตามโครงการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘