เข้ารับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี. 2558 ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ. เอกชน และประชาสัมคม. เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2558 ณ หอประชุมสหประชาชาติ(UN). กรุงเทพมหานคร