เนื่อง ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรางกรณ์ วันที่ 28 กรกฎาคม 2564  พวกเราชาว อบต.สวนหม่อน ขอถวายพระพร ให้พระองค์ทรงพระเจริญ