ประกาศขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไป เฉพาะในปี พ.ศ. 2563 ออกไปดังนี้

1.การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ขยายไปจนถึงเดือนกันยายน 2563

2.การผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ขยายเวลาดังต่อไปนี้

  - งวดที่หนึ่ง ชำระภายในเดือนกันยายน 2563

  - งวดที่สอง ชำระภายในเดือนตุลาคม 2563

  - งวดที่สาม ชำระภายในเดือนพฤศจิกายน 2563

3.การมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ที่มีภาษีค้างชำระขยายไปจนถึงเดือนตุลาคม 2563

4.การแจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ค้างชำระ ให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานทีดินสาขา ขยายไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

ไฟล์ประกอบข่าว :
news_1598583787_ภาษี1.jpg