เจ้าหน้าที่และประชาชนได้เข้าร่วมการฝึกอบรมการทำหน้ากากอนามัย เพื่อเป็นการแจกจ่ายให้กับราษฎรในตำบล เพื่อป้องกันโรค