ข่าวประชาสัมพันธ์ แนวทางการจัดเก็บและ ระเบียบต่างๆ ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสื่งปลูกสร้าง