การลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปี 2562 
กระทรวง พม. รับลงทะเบียน ตั้งแต่ 31 พ.ค. - 31 ก.ค. 62 ณ สำนักงานเขต ศาลาว่าการเมืองพัทยา อบต. หรือ เทศบาล ที่อาศัยอยู่จริงในปัจจุบัน
หลักฐานประกอบด้วย
1. แบบคำร้องขอลงทะเบียน
2. แบบรับรองสถานะของเรือน
3. สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบิดามารดา
4. บัตรประชาชนของหญิงตั้งครรภ์/มารดา / บิดา / ผู้ปกครอง
5. สำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก
6. สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด
7. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากผู้ขอรับเงินอุดหนุน

http//www.dcy.go.th