องค์การบริาหารส่วนตำบลสวนหม่อนให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย