อบต.สวนหม่อนขับเคลื่อนกันต่อเนื่องกับ"โครงการ หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต" เพื่อรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม