องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่าย อพม.น้อย ประจำปี 2562