ท่านนายกและคณะร่วมกันเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสวนหม่อน