สมาชิกสภาอบต.

1450760044_image003 (1).jpg

นายกงทอง นาเหล็ก
ประธานสภา

นายกงทอง นาเหล็ก

ประธานสภา
: 088-023-2619
:
:
:
1450760202_image018.jpg

นายทองปน คันทะพรม
รองประธานสภา

นายทองปน คันทะพรม

รองประธานสภา
: 087-574-4235 087-221-0464
:
:
:


เลขานุการสภา

เลขานุการสภา
:
:
:
:

1450760652_image022.jpg

นายเทิดศักดิ์ คนมีสัตย์
สอบต.หมู่ 2

นายเทิดศักดิ์ คนมีสัตย์

สอบต.หมู่ 2
: 083-351-4733
:
:
:

1450760725_image021.jpg

นายคมสัน รู้สมกาย
สอบต.หมู่ 2

นายคมสัน รู้สมกาย

สอบต.หมู่ 2
: 081-058-5856
:
:
:

1450760785_image027.jpg

นางนิรมล สามล
สอบต.หมู่ 3

นางนิรมล สามล

สอบต.หมู่ 3
: 088-064-1809
:
:
:

1450760866_image026.jpg

นายบุญเรือน สีนุ
สอบต.หมู่ 3

นายบุญเรือน สีนุ

สอบต.หมู่ 3
: 086-852-8059
:
:
:

1450768439_image024.jpg

นางเจษฎาวัลย์ แก้วสมบัติ
สอบต.หมู่ 4

นางเจษฎาวัลย์ แก้วสมบัติ

สอบต.หมู่ 4
: 081-708-4163
:
:
:

1450768555_image025.jpg

นายบุญมี หมู่มูลตุ่น
สอบต.หมู่ 4

นายบุญมี หมู่มูลตุ่น

สอบต.หมู่ 4
: 087-428-6364 085-648-1163
:
:
:

1450769036_image031.jpg

นายแสงอาทิตย์ น้อยหา
สอบต.หมู่ 5

นายแสงอาทิตย์ น้อยหา

สอบต.หมู่ 5
: 083-351-4048
:
:
:

1450769175_image030.jpg

นายจงรักษ์ หล้าปุย
สอบต.หมู่ 5

นายจงรักษ์ หล้าปุย

สอบต.หมู่ 5
: 082-836-6357
:
:
:

1450769268_image003.jpg

นายนิยม เนตรซิว
สอบต.หมู่ 6

นายนิยม เนตรซิว

สอบต.หมู่ 6
: 089-622-9702
:
:
:

1450769337_image029.jpg

นายสำรอง ผางแพ่ง
สอบต.หมู่ 6

นายสำรอง ผางแพ่ง

สอบต.หมู่ 6
: 087-581-6321
:
:
:

1450769408_image032.jpg

นายมังกร ชูเชิด
สอบต.หมู่ 7

นายมังกร ชูเชิด

สอบต.หมู่ 7
: 083-353-3676
:
:
:

1450769587_image035.jpg

นายภานุวัชร บุญเทพ
สอบต.หมู่ 8

นายภานุวัชร บุญเทพ

สอบต.หมู่ 8
: 084-415-1949
:
:
:

1450769780_image039.jpg

นายสุดใจ ประกายศรี
สอบต.หมู่ 9

นายสุดใจ ประกายศรี

สอบต.หมู่ 9
: 081-769-1371
:
:
:

1450769944_image036.jpg

นายบุญถม ซื่อตรง
สอบต.หมู่ 9

นายบุญถม ซื่อตรง

สอบต.หมู่ 9
: 093-497-2587
:
:
:

1450770047_image038.jpg

นายวัชรินทร์ สีดาโคตร
สอบต.หมู่ 10

นายวัชรินทร์ สีดาโคตร

สอบต.หมู่ 10
: 084-557-3506
:
:
:

1450770166_image044.jpg

นางนีระพร โสชารี
สอบต.หมู่ 11

นางนีระพร โสชารี

สอบต.หมู่ 11
: 080-757-2328
:
:
:

1450770245_image043.jpg

นางกรองใจ เชื้อบุญมา
สอบต.หมู่ 11

นางกรองใจ เชื้อบุญมา

สอบต.หมู่ 11
: 080-189-4590
:
:
:

1450770371_image042.jpg

นายพิสิทธิ์ พันชาติ
สอบต.หมู่ 12

นายพิสิทธิ์ พันชาติ

สอบต.หมู่ 12
: 082-121-4618
:
:
:

1450770452_image041.jpg

นายพิเชษฐ ปานด้วง
สอบต.หมู่ 12

นายพิเชษฐ ปานด้วง

สอบต.หมู่ 12
: 086-238-5123
:
:
:

1450770523_image048.jpg

นางแดง ศรทศพล
สอบต.หมู่ 13

นางแดง ศรทศพล

สอบต.หมู่ 13
: 087-009-5493
:
:
:

1450770599_image047.jpg

นายพวน ชัยฉลาด
สอบต.หมู่ 13

นายพวน ชัยฉลาด

สอบต.หมู่ 13
: 088-038-5602
:
:
:

1450770676_image046.jpg

นายสนั่น กาเตื่อย
สอบต.หมู่ 14

นายสนั่น กาเตื่อย

สอบต.หมู่ 14
: 089-740-8672
:
:
:

1450770787_image045.jpg

นายประยูร ศรีโพนเพ็ก
สอบต.หมู่ 14

นายประยูร ศรีโพนเพ็ก

สอบต.หมู่ 14
: 087-635-2461
:
:
: