# หัวข้อ ว/ด/ป
23. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ 19 ส.ค. 2563
22. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 19 ส.ค. 2563
21. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 19 ส.ค. 2563
20. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน 19 ส.ค. 2563
19. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 19 ส.ค. 2563
18. มาตรการป้องกันการรับสินบน 19 ส.ค. 2563
17. จพง.ป้องกันฯ 22 พ.ย. 2561
16. นายช่างโยธา 22 พ.ย. 2561
15. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 22 พ.ย. 2561
14. เจ้าพนักงานพัสดุ 22 พ.ย. 2561
13. จพง.ธุรการ 22 พ.ย. 2561
12. นักวิชาการศึกษา 22 พ.ย. 2561
11. นักพัฒนาชุมชน 22 พ.ย. 2561
10. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 22 พ.ย. 2561
9. นักวิชาการเงินและบัญชี 22 พ.ย. 2561
8. นิติกร 22 พ.ย. 2561
7. นักวิเคราะห์นโยบาบและแผนฯ 22 พ.ย. 2561
6. นักทรัพยากรบุคคล 22 พ.ย. 2561
5. นักบริหารงานการศึกษา 22 พ.ย. 2561
4. นักบริหารงานช่าง 22 พ.ย. 2561
3. นักบริหารงานการคลัง 22 พ.ย. 2561
2. นักบริหารงานทั่วไป 22 พ.ย. 2561
1. นักบริหารงานท้องถิ่น 22 พ.ย. 2561