# หัวข้อ ว/ด/ป
15. แนบท้าย สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร 8 ก.พ. 2559
14. แนบท้าย ตลาด 8 ก.พ. 2559
13. แนบท้าย กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 2557 8 ก.พ. 2559
12. แนบท้าย การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 8 ก.พ. 2559
11. แนบท้าย การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 8 ก.พ. 2559
10. แนบท้าย การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 2557 8 ก.พ. 2559
9. สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร 8 ก.พ. 2559
8. บ่อดักไขมัน 8 ก.พ. 2559
7. ตลาด 8 ก.พ. 2559
6. การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 8 ก.พ. 2559
5. การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 8 ก.พ. 2559
4. การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ 8 ก.พ. 2559
3. กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 8 ก.พ. 2559
2. การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 8 ก.พ. 2559
1. บันทึกหลัการและเหตุผล 8 ก.พ. 2559