# หัวข้อ ว/ด/ป
9. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการพ.ศ.2563 3 ก.ค. 2563
8. เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 2 ก.ค. 2563
7. การกำหนดจำนวยครั้งของการวันลาและมาสายของพนักงานส่วนตำบล 2 ก.ค. 2563
6. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอบต.สวนหม่อน 2 ก.ค. 2563
5. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล 2 ก.ค. 2563
4. การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ 2 ก.ค. 2563
3. หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 2 ก.ค. 2563
2. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลฉ2พ.ศ.2563 2 ก.ค. 2563
1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นฉ.2พ.ศ2562 2 ก.ค. 2563