# หัวข้อ ว/ด/ป
42. หนังสือส่งสภาสมัยที่ 3 62 จัดทำร่างข้อบัญญัติ 63 10 ต.ค. 2562
41. หนังสือส่งสภาสมัยที่ 2 62 จัดทำร่างข้อบัญญัติ 63 10 ต.ค. 2562
40. หนังสือเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 62 10 ต.ค. 2562
39. หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 63 10 ต.ค. 2562
38. หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 63 10 ต.ค. 2562
37. สำเนาบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 62 10 ต.ค. 2562
36. สรุปอุตสาหกรรม 63 10 ต.ค. 2562
35. สรุปงบประมาณตามแผนงาน 63 10 ต.ค. 2562
34. รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปี งบประมาณ 10 ต.ค. 2562
33. รายงานผลการแปรญัตติต่อประธานสภา 10 ต.ค. 2562
32. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 10 ต.ค. 2562
31. แผนงานสาธารณสุข 10 ต.ค. 2562
30. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 63 10 ต.ค. 2562
29. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 10 ต.ค. 2562
28. แผนงานรักษาความสงบภายใน 10 ต.ค. 2562
27. แผนงานบริหารงานทั่วไป 10 ต.ค. 2562
26. แผนงานงบกลาง 10 ต.ค. 2562
25. แผนงานงบกลาง 63 10 ต.ค. 2562
24. แผนงานเคหะและชุมชน 63 10 ต.ค. 2562
23. แผนงานการศึกษา ปลัด 63 10 ต.ค. 2562
22. แผนงานการศึกษา 10 ต.ค. 2562
21. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 10 ต.ค. 2562
20. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 10 ต.ค. 2562
19. แผนงานการเกษตร 10 ต.ค. 2562
18. ประมาณการรายรับ 10 ต.ค. 2562
17. ประมาณการรายรับ 63 (2) 10 ต.ค. 2562
16. แบบขอเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติ 63 10 ต.ค. 2562
15. แบบขอเสนอญัตติ 62 10 ต.ค. 2562
14. บันทึกหลักการและเหตุผลข้อบัญญัติ 63 10 ต.ค. 2562
13. บันทึกหลักการและเหตุผล 63 10 ต.ค. 2562
12. บันทึกข้อความจจัดทำร่างข้อบัญญติ 63 10 ต.ค. 2562
11. บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติ 63 10 ต.ค. 2562
10. บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 62 10 ต.ค. 2562
9. บันทึกการประชุมคณะกรรมการการแปรญัตติ ครั้งที่ 2 10 ต.ค. 2562
8. บันทึกการประชุมคณะกรรมการแปรญัติติครั้งที่ 1 ข้อบัญญัติ 63 10 ต.ค. 2562
7. บันทึกการประชุมคณะกรรมการแปรญัติญัติ ครั้งที่ 1 63 10 ต.ค. 2562
6. นายอำเภออนุมัติข้อบัญญัติ 63 10 ต.ค. 2562
5. งานวางแผนสถิติและวิชาการ 10 ต.ค. 2562
4. งานบริหารงานคลัง 10 ต.ค. 2562
3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัติติ 63 10 ต.ค. 2562
2. คำแถลงงบประมาณ 63 10 ต.ค. 2562
1. การจำแนกประเภทวัสดุ กรมบัญชีกลาง 10 ต.ค. 2562