# หัวข้อ ว/ด/ป
30. คู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพื่มเติม(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2559 18 พ.ค. 2564
29. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของ อปท. พ.ศ.2560 18 พ.ค. 2564
28. ประกาศคณะกรรมการการการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมมาคมแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่เพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ 18 พ.ค. 2564
27. ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 18 พ.ค. 2564
26. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท.พ.ศ. 2559 18 พ.ค. 2564
25. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2554 18 พ.ค. 2564
24. กฎกระทรวง ฉบับที่ 66 (พ.ศ.2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม พ.ศ. 2522 18 พ.ค. 2564
23. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2559 18 พ.ค. 2564
22. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท. พ.ศ.2559 18 พ.ค. 2564
21. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. 18 พ.ค. 2564
20. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. 18 พ.ค. 2564
19. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยงานบริการสาธารณสุขของ อปท. 18 พ.ค. 2564
18. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 18 พ.ค. 2564
17. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 ) พ.ศ.2543 18 พ.ค. 2564
16. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ.2547 18 พ.ค. 2564
15. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ 18 พ.ค. 2564
14. พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 14 พ.ค. 2564
13. อำนาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบล 14 พ.ค. 2564
12. พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 26 ก.ค. 2559
11. พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457 26 ก.ค. 2559
10. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 26 ก.ค. 2559
9. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 26 ก.ค. 2559
8. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551 26 ก.ค. 2559
7. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 26 ก.ค. 2559
6. พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 26 ก.ค. 2559
5. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 23) พ.ศ.2551 26 ก.ค. 2559
4. พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2551 (โครงสร้างเงินเดือน) 26 ก.ค. 2559
3. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม(ฉบับที่5) พ.ศ.2550 26 ก.ค. 2559
2. พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 26 ก.ค. 2559
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 26 ก.ค. 2559