ข่าวประชาสัมพันธ์ View All

31
สิงหาคม
2564
รายงานข้อมูลผู้เข้ารับการกักตัว

ลำดับ รายการ ว/ด/ป
1 รายงานการจัดซื้อจ้ดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กันยายน 2564 8 ต.ค. 2564
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 4 8 ต.ค. 2564
3 รายงานการจัดซื้อจ้ดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2564 6 ก.ย. 2564
4 รายงานการจัดซื้อจ้ดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 3 ส.ค. 2564
5 ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต้เสริมเหล็ก สายบ้านป่าผุไปบ้านโนนเขวา บ้านป่าผุ หมู่ที่ 4 ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 ส.ค. 2564
6 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าผุไปบ้านโนนเขวา บ้านป่าผุ หมู่ที่ 4 ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 ส.ค. 2564
7 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 11 ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ก.ค. 2564
8 รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนมิถุนายน) 2 ก.ค. 2564
9 รายงานการจัดซื้อจ้ดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2564 2 ก.ค. 2564
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซืั้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อกตลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3 2 ก.ค. 2564
ลำดับ รายการ ว/ด/ป
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 4 19 ต.ค. 2564
2 รายงานการจัดซื้อจ้ดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กันยายน 2564 19 ต.ค. 2564
3 ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน 7 ต.ค. 2564
4 ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน 7 ต.ค. 2564
5 รายงานการจัดซื้อจ้ดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2564 9 ก.ย. 2564
6 ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต้เสริมเหล็ก สายบ้านป่าผุไปบ้านโนนเขวา บ้านป่าผุ หมู่ที่ 4 ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 ส.ค. 2564
7 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต้เสริมเหล็ก สายบ้านป่าผุไปบ้านโนนเขวา บ้านป่าผุ หมู่ที่ 4 ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 ส.ค. 2564
8 รายงานการจัดซื้อจ้ดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 3 ส.ค. 2564
9 ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 30 ก.ค. 2564
10 ประกาศสภา ฯ กำหนดสมัยประชุมสามัญสภา องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน 29 ก.ค. 2564
ลำดับ รายการ หมวดหมู่ ว/ด/ป
1 เอกสาร pdf รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ปี 2564 รายงานผลการดำเนินงาน 27 ก.ค. 2564
2 เอกสาร pdf รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2563 รายงานผลการดำเนินงาน 27 ก.ค. 2564
3 เอกสาร pdf รายงานผลการดำเนินงานรอบ6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 รายงานผลการดำเนินงาน 27 ก.ค. 2564
4 เอกสาร pdf สรุปสถิติการให้บริการ 2564 งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รอบ 6 เดือน สถิติการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ข้อมูลการให้บริการประชาชน 18 พ.ค. 2564
5 เอกสาร pdf สรุปสถิติการให้บริการ 2564 งานสาธารณสุขรอบ 6 เดือน สถิติการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ข้อมูลการให้บริการประชาชน 17 พ.ค. 2564
6 เอกสาร pdf สรุปสถิติการให้บริการ 2564 งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์รอบ 6 เดือน สถิติการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ข้อมูลการให้บริการประชาชน 17 พ.ค. 2564
7 เอกสาร pdf สรุปสถิติการให้บริการ 2564 งานจัดเก็บและพัฒนารายได้รอบ 6 เดือน สถิติการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ข้อมูลการให้บริการประชาชน 17 พ.ค. 2564
8 เอกสาร pdf สรุปสถิติการให้บริการ 2564 งานก่อสร้างและสาธารณูปโภครอบ 6 เดือน สถิติการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ข้อมูลการให้บริการประชาชน 17 พ.ค. 2564
9 เอกสาร pdf สรุปสถิติการให้บริการประชาชนงานช่วยเหลือและรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์รอบ 6 เดือน สถิติการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ข้อมูลการให้บริการประชาชน 13 พ.ค. 2564
10 เอกสาร pdf รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน รายงานผลการดำเนินงาน 13 พ.ค. 2564
ลำดับ รายการ หมวดหมู่ ว/ด/ป
1 เอกสาร pdf รายงานผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ประจำปี 2564 รายงานผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ประจำปี 64 6 ก.ค. 2564
2 เอกสาร pdf รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2564 (รอบระยะเวลา 6 เดือน) รายงานผลการดำเนินงาน 14 พ.ค. 2564
3 เอกสาร pdf [13.3]ภาพลงพื้นที่ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 14 พ.ค. 2564
4 เอกสาร pdf [13.1]แบบสอบถาม63 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 14 พ.ค. 2564
5 เอกสาร pdf [12] ภาคผนวก รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 14 พ.ค. 2564
6 เอกสาร pdf [11] บรรณานุกรม รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 14 พ.ค. 2564
7 เอกสาร pdf [10] บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 14 พ.ค. 2564
8 เอกสาร pdf [9]บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 14 พ.ค. 2564
9 เอกสาร pdf [8] บทที่ 3 วิธีการดำเนินการnai รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 14 พ.ค. 2564
10 เอกสาร pdf [7] บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 14 พ.ค. 2564

ลำดับ รายการ ว/ด/ป
1 เอกสาร pdf คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง 14 พ.ค. 2564
2 เอกสาร pdf คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี 14 พ.ค. 2564
3 เอกสาร pdf คู่มืองานธุรการ 14 พ.ค. 2564
4 เอกสาร pdf คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 21 ก.พ. 2563
5 เอกสาร pdf การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร 8 ก.พ. 2559
6 เอกสาร pdf การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล 8 ก.พ. 2559
7 เอกสาร pdf การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป 8 ก.พ. 2559
8 เอกสาร pdf การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ 8 ก.พ. 2559
9 เอกสาร pdf การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 8 ก.พ. 2559
10 เอกสาร pdf การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 8 ก.พ. 2559

ภาพกิจกรรมล่าสุด View All


วิดีโอ View All