ข่าวประชาสัมพันธ์ View All

วันที่  11 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน นำโดยท่านนายกธนวรรธน์  สังข์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ดอนปู่ตา บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหม่อน...

Read more

วันที่ 9 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน นำทีมโดยคณะผู้บริหาร ได้มอบรถสามล้อโยกให้กับผู้พิการในตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น...

Read more
9
กันยายน
2563
โครงการคู่เสี่ยวเกี่ยวก้อยแก้จนคนขอนแก่น

วันที่ 8 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนร่วมกับอำเภอมัญจาคีรี ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครัวเรือนตามโครงการ "คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จน คนขอนแก่น"... Read more

ลำดับ รายการ ว/ด/ป
1 รายงานการจัดซื้อจ้ดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2564 6 พ.ค. 2564
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซืั้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อกตลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2 7 เม.ย. 2564
3 รายงานการจัดซื้อจ้ดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2564 7 เม.ย. 2564
4 รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนมีนาคม) 5 เม.ย. 2564
5 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ปี 2564 5 เม.ย. 2564
6 รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนกุมภาพันธ์) 1 มี.ค. 2564
7 รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนมกราคม) 3 ก.พ. 2564
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 ก.พ. 2564
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซืั้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อกตลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1 8 ม.ค. 2564
10 รายงานการจัดซื้อจ้ดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2563 8 ม.ค. 2564
ลำดับ รายการ ว/ด/ป
1 รายงานการจัดซื้อจ้ดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2564 6 พ.ค. 2564
2 กำหนดการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 29 เม.ย. 2564
3 รายงานการจัดซื้อจ้ดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2564 16 เม.ย. 2564
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซืั้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อกตลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2 16 เม.ย. 2564
5 ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์อัตราภาษีและรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 (ภ.ด.ส.1) 24 มี.ค. 2564
6 ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์อัตราภาษีและรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 (ภ.ด.ส.1) 24 มี.ค. 2564
7 รายงานแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2563 และรายงาการตรวจสอลบของ สตง. ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 543
8 บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ (ภาษีป้าย) ประจำปี 2564 9 มี.ค. 2564
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 ก.พ. 2564
10 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2564 29 ม.ค. 2564
ลำดับ รายการ หมวดหมู่ ว/ด/ป
1 เอกสาร pdf รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ปี 2564 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ปี 2564 5 เม.ย. 2564
2 เอกสาร pdf สถิติการให้บริการ ไตรมาสที่ 3 สถิติการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ข้อมูลการให้บริการประชาชน 15 ก.ค. 2563
3 เอกสาร pdf สถิติการให้บริการ ไตรมาสที่ 2 สถิติการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ข้อมูลการให้บริการประชาชน 15 ก.ค. 2563
4 เอกสาร pdf สถิติการให้บริการ ไตรมาสที่ 1 สถิติการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ข้อมูลการให้บริการประชาชน 15 ก.ค. 2563
5 เอกสาร pdf รายงานผลการดำเนินงาน แสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2563 - 30 มิถุนายน 2563) รายงานผลการดำเนินงาน 9 ก.ค. 2563
6 เอกสาร Word ประกาศแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน 63 รายงานแสดงฐานะการเงินประจำปี 2562 4 มี.ค. 2563
7 เอกสาร Word ปกแผนการดำเนินงาน รายงานแสดงฐานะการเงินประจำปี 2562 4 มี.ค. 2563
8 เอกสาร Word บันทึกการประชุมคณะกรรมการการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน 61-65 รายงานแสดงฐานะการเงินประจำปี 2562 4 มี.ค. 2563
9 เอกสาร Word บันทึกการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 61-64 รายงานแสดงฐานะการเงินประจำปี 2562 4 มี.ค. 2563
10 เอกสาร Word บันทึกการประชุมคณะกรรมการการพัฒนาฯการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 63 รายงานแสดงฐานะการเงินประจำปี 2562 4 มี.ค. 2563
ลำดับ รายการ หมวดหมู่ ว/ด/ป
1 เอกสาร pdf รายงานรายรับ-รายจ่าย เดือน มีนาคม 64 รายงานรายรับ-รายจ่าย เดือน มีนาคม 64 5 เม.ย. 2564
2 เอกสาร pdf รายงานแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2563 และรายงาการตรวจสอลบของ สตง. ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 รายงานแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2563 และรายงาการตรวจสอลบของ สตง. ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 10 มี.ค. 2564
3 เอกสาร pdf รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2563 รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2563 4 พ.ย. 2563
4 เอกสาร Word สำเนาบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2562 บันทึกการประชุมสภา ปี 2562 17 ส.ค. 2563
5 เอกสาร Word บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 2562 บันทึกการประชุมสภา ปี 2562 17 ส.ค. 2563
6 เอกสาร Word บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2562 บันทึกการประชุมสภา ปี 2562 17 ส.ค. 2563
7 เอกสาร Word บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 บันทึกการประชุมสภา ปี 2562 17 ส.ค. 2563
8 เอกสาร Word บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน สมัยที่ 2 ปี 2562 บันทึกการประชุมสภา ปี 2562 17 ส.ค. 2563
9 เอกสาร Word บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน สมัยที่ 2 ปี 2562 ครั้งที่ 2 บันทึกการประชุมสภา ปี 2562 17 ส.ค. 2563
10 เอกสาร Word บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน สมัยแรก ปี 2562 บันทึกการประชุมสภา ปี 2562 17 ส.ค. 2563

ลำดับ รายการ ว/ด/ป
1 เอกสาร pdf คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 21 ก.พ. 2563
2 เอกสาร pdf การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร 8 ก.พ. 2559
3 เอกสาร pdf การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล 8 ก.พ. 2559
4 เอกสาร pdf การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป 8 ก.พ. 2559
5 เอกสาร pdf การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ 8 ก.พ. 2559
6 เอกสาร pdf การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 8 ก.พ. 2559
7 เอกสาร pdf การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 8 ก.พ. 2559
8 เอกสาร pdf การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 8 ก.พ. 2559
9 เอกสาร pdf การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 8 ก.พ. 2559
10 เอกสาร pdf การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล 8 ก.พ. 2559

ภาพกิจกรรมล่าสุด View All


วิดีโอ View All