กิจกรรมออกเยี่ยม และมอบของใช้ผู้ที่รับการกักตัว 14 วัน ในสถานการณ์ แพร่ระบาดของ ไวรัส โคโรน่า (COVID-19)

เจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆ ร่วมกัน ออกเยี่ยม และมอบของให้ ผู็รับการกักตัวภาพกิจกรรมอื่นๆ