โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2564 ณ โรงเรียนบ้านมูลตุ่น

คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อบต.ลูกจ้าง และ ผู้มีเกียรติร่วมกันเข้าร่วมอบรม โครงการฝึกอบรม ฯ ณ โรงเรียนบ้านมูลตุ่น...ภาพกิจกรรมอื่นๆ