โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

ท่านรองนายก และ คณะ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง อบต.ร่วมกันจัดกิจกรรม ฯภาพกิจกรรมอื่นๆ