ทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสถานะการณ์โรคระบาด ไวรัส โควิด 2019

ท่านนายก และ คณะผู้บริหาร ได้จัดให้มีการทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อความปลอดภัยในการแพร่ระบาดของโรคไวรัส โดยให้พนักงานป้องกัน และ บุคคลากร ส่วนอื่น ช่วยกันทำความสะอาด ฉีดล้าง พ่นยาฆ้่าเชื้อภาพกิจกรรมอื่นๆ