โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิก อบต.พนักงานลูกจ้าง อบต.สวนหม่อน เยาวชนและประชาชนทั่วไป ตำบลสวนหม่อน ประจำปีงบประมาณ 2564 (รุ่นเยาวชน)

อบต.สวนหม่อน จัดกิจกรรมอบรม คุณธรรม จริยธรรม ให้กับเยาวชน ในเขต ตำบลสวนหม่อนภาพกิจกรรมอื่นๆ