โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิก อบต.พนักงานลูกจ้าง อบต.สวนหม่อน เยาวชนและประชาชนทั่วไป ตำบลสวนหม่อน ประจำปีงบประมาณ 2564

คณะผู้บริหารร่วมด้วย พนักงาน ส่วนตำบล ลูกจ้าง และ ประชาชน ร่วมกันเข้าอบรมโครงการจริยธรรม เสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2564 และยกย่องผู้ปฏิบัติงานที่มีความซื่อสัตย์สุจริตและบริการประชาชนดีเด่นภาพกิจกรรมอื่นๆ