โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทาง ประจำปี 2563

ท่าน รองนายก และคณะผู้บริหารร่วมกันจัดกิจกรรมคัดแยกขยะภาพกิจกรรมอื่นๆ