โครงการอบรมส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกตามพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ หนองซำควาย บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 9 วันที่ 1 กันยายน 2563

ท่านนายก และ คณะผู้บริหาร พนักงาน ข้าราชการ ร่วมกันจัดโครงการปลูกหญ้าแฝก ประจำปี 2563ภาพกิจกรรมอื่นๆ