กิจกรรมหน่วยบริการเคลื่อนที่

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ออกบริการชำระภาษีนอกพื้นที่ภาพกิจกรรมอื่นๆ