โครงการอบรมหมู่บ้านสะอาดปราศจากขยะมูลฝอย

นายกเปิดงานและร่วมฟังการอบรมเรืองขยะมูลฝอยจากวิทยากรภาพกิจกรรมอื่นๆ