โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกอบต.พนักงานลูกจ้าง อบต.สวนหม่อน เยาวชนและประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ท่านนายกและคณะผู้บริหาร พนักงาน ประชาชน เยาวชน ร่วมกันเข้ารับการอบรมจริยธรรม ปี 2563ภาพกิจกรรมอื่นๆ