กิจกรรมโครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลส่วนหม่อน ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครรัฐ ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนภาพกิจกรรมอื่นๆ