โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)และการจัดทำหน้ากากอนามันเพื่อป้องกันตนเอง

ท่านนายก พร้อมคณะผู้บริหาร และ เจ้าหน้าที่พนักงาน อบต.สวนหม่อน ได้จัดอบรม การทำหน้ากากเพื่อป้องกันโรค ให้กับประชาชนในตำบล เพื่อเป็นการป้องกันโรค โดยได้รับเกี่ยรติจากท่านนายอำเภอมัญจาคีรีเป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมด้งกล่าวภาพกิจกรรมอื่นๆ