โครงการอบรมเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาให้ความรู้ในการเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองและมีการ แจกไก่พันธุ์พื้นเมือง เพื่อให้ราษฎรนำไปเลื้ยงเพื่อเป็นการขยายพันธุ์ต่อไปภาพกิจกรรมอื่นๆ