โครงการให้ความรู้และฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในสถานศึกษา ประจำปี 2562

นายก อบต. คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกันจัดโครงการให้ความรู้และฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ฯลฯภาพกิจกรรมอื่นๆ