กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้

วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น จัดทำโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ รุ่นที่ 2 ( การทำขนมโรตีกรอบ และขนมดอกจอก) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนภาพกิจกรรมอื่นๆ