กิจกรรมหล่อเทียนและถวานเทียนพรรษา

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนจัดทำโครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นเพื่อคงไว้สืบไป โดยมีนายธนวรรธน์ สังข์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนเป็นประธานภาพกิจกรรมอื่นๆ