โครงการอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพ การส่งเสริมและการพัฒนาด้านร่างกาย ฯลฯ 2562 วันที่ 10 เมษายน 2562

นายก องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน และคณะ ผู้บริหารพนักงาน ลูกจ้าง อบต.สวนหม่อน ร่วมกันจัดกิจกรรม โครงการอบรมให้ความรู้การดูและสุขภาพ โดยพร้อมเพรียงกันภาพกิจกรรมอื่นๆ