โครงการกีฬาเชื่อมสัมพันธ์นักเรียนและผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2559

ท่านนายกได้เปิดงานและร่วมชมการแข่งขันกีฬาของเด็กๆภาพกิจกรรมอื่นๆ