ภาพกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน จัดกิจกรรมประกาศแสดงเจตจำนงที่จะบริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจำนงทั้งต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอกหน่วยงานภาพกิจกรรมอื่นๆ