โครงการอบรมให้ความรู็การปลูกหญ้าแฝก ตามแนวพระราชดำริ ฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน และ ราษฎรร่วมกันปลูกหญ้าแฝกภาพกิจกรรมอื่นๆ