โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ นักเรียน และประชาชนทั่วไปประจำปี ๒๕๖๐ (ทำดอกไม้จันทร์)

ทาง อบต.สวนหม่อนได้เปิดการสอนทำดอกไม้จันทร์ให้กับ ประชาชนภาพกิจกรรมอื่นๆ