โครงการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์เพื่อความยั่งยืนท้องถิ่น

วิทยากรทาง มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์แก่ประชาชนภาพกิจกรรมอื่นๆ