กิจกรรมโครงการอบรมและศึกษาดูงานแกนนำคัดแยกขยะชุมชน 18-19 พฤษภาคม 2560

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ของ อบต.สวนหม่อน พร้อมผู้ในตำบล ร่วมกันจัดกิจกรรมอบรมเพื่อศึกษาดูงานในการคัดแยกขยะชุมชน ณ จังหวัดบึงกาฬภาพกิจกรรมอื่นๆ