โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2559

วิทยากรที่มีความรู้ด้านสุขภาพให้คำแนะนำและให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพแก่ผู้สุงอายุที่มาเข้ารับการอบรมภาพกิจกรรมอื่นๆ