โครงการปลูกหญ้าแฝกตามพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2559

ท่านนายกพรัอมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง พร้อมราษฎร ร่วมกันปลูกหญ็าแฝกเพื่อเฉลิมพระเกียติ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู๋หัว ตามพระราชดำริภาพกิจกรรมอื่นๆ