ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
       มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การแนะแนว การวัดผล ประเมินผล การพัฒนาตำราเรียน การวางแผนการศึกษา ของมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะ เกี่ยวกับ การศึกษา ส่งเสริมการวิจัย การวางโครงการ สำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการศึกษาเพื่อนำไปประกอบการพิจารณา กำหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษาและ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 งาน

 

1. งานบริหารการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
          - งานบริหารงานบุคคล
          - งานบริหารทั่วไป
          - งานบริหารการศึกษา
          - งานวางแผนและสถิติ
          - งานการเงินและบัญชี
2. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
         - งานส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
         - งานส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
         - งานสนับสนุนกิจการศาสนา
         - งานสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น
         - งานสันทนาการ  
         - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
         - งานจัดการศึกษา พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
         - งานประสานและสนับสนุนโรงเรียนประถมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
         - งานจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน
         - งานห้องสมุด และเครือข่ายทางการศึกษา
         - งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
         - งานส่งเสริม สนับสนุน เสนอแนะ และการเผยแพร่เกี่ยวกับการศึกษา
         - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย


:
:
:
:

1594788027_8.jpg

นายกีรติ รุ่งวงษ์
นักวิชาการการศึกษาปฏิบัติการ

นายกีรติ รุ่งวงษ์

นักวิชาการการศึกษาปฏิบัติการ
: 095-6455307
:
:
:

1541650061_14714.jpg

นายวีระพล สมีกลาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายวีระพล สมีกลาง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
: 083-0585820
:
:
:

1594788091_7.jpg

นางสาวรัตนศิริ มั่งมา
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวรัตนศิริ มั่งมา

ผู้ดูแลเด็ก
: 093-4235332
:
:
:

1594788143_10.jpg

นางสาวภัสสร ปานาไทย
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวภัสสร ปานาไทย

ผู้ดูแลเด็ก
: 061-2389148
:
:
:

1594788183_11.jpg

นางเพ็ญศรี เชิดพานิชย์
แม่บ้าน

นางเพ็ญศรี เชิดพานิชย์

แม่บ้าน
: 062-4899409
:
:
:

1594788219_12.jpg

นายอุดม สีปัญหา
ภารโรง

นายอุดม สีปัญหา

ภารโรง
: 065-8520861
:
:
:

1612147172_8.jpg

นางสาวมัสยา แม่เขียว
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวมัสยา แม่เขียว

ผู้ดูแลเด็ก
: 096-9100732
:
:
: