สำนักงานปลัด 
    มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่างข้อบัญญัติและข้อบังคับตำบล การประชุมสภา การจัดทำระเบียนสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง การเลือกตั้ง งานเกี่ยวกับกฎหมายและคดี การประนีประนอม    ข้อพิพาทต่างๆ งานส่งเสริมการเกษตร การท่องเที่ยว การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาใน หน้าที่และความรับผิดชอบการ  ปกครองบังคับบัญชา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง การบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติ ราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบล รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ

1. งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
         - งานสารบรรณ
         - งานตรวจสอบภายใน
         - งานบริหารงานบุคคล
         - งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร
         - งานประชาสัมพันธ์
         - งานอาคารสถานที่
         - งานรักษาความสงบเรียบร้อย
         - งานสนับสนุนและบริการประชาชนงานรัฐพิธี
         - งานเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ
         - รายงานการประชุมสภา อบต.
         - งานประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจำสภา อบต.
         - งานการประชุมพลังมวลชนอื่นๆ
         - งานอำนวยการและประสานราชการ
         - งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภา อบต.
         - งานเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.
         - งานข้อมูลเลือกตั้ง
         - งานชุมชนสัมพันธ์
         - งานส่งเสริมและสนับสนุนความรู้และวิชาการแก่สมาชิกสภา อบต.
         - งานคุ้มครองและบำรุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการและสถานที่สาธารณะ
         - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รบมอบหมาย  
2. งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
         - งานนโยบายและแผนพัฒนา
         - งานวิชาการ
         - งานงบประมาณ
         - งานข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
         - งานประชาสัมพันธ์ขององค์กร
         - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
         - งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ
         - งานโครงการอินเตอร์เน็ตตำบล
         - งานประสานโครงการฝึกอบรม
         - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย  
3. งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
         - งานกฎหมายและคดี
         - งานนิติกรรมและสัญญาต่างๆที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
         - งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง
         - งานร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์
         - งานระเบียบการคลัง
         - งานวินิจฉัยปัญหากฎหมาย
         - งานข้อบัญญัติและระเบียบขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนไก่ดี
         - งานให้คำปรึกษาทางกฎหมายและคดีแก่เยาวชน
         - งานสอบสวนตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ
         - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
4. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
         - งานสวัสดิการสังคม
         - งานสังคมสงเคราะห์
         - งานพัฒนาชุมชน
         - งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี
         - งานพัฒนาสตรีและเยาวชน
         - งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน
         - งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
         - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

5. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1452580493_9 [1600x1200].jpg

นางรัตน พิมาลัย
หัวหน้าสำนักปลัด

นางรัตน พิมาลัย

หัวหน้าสำนักปลัด
: 098-6575451
:
:
:

1452581057_13 [1600x1200].jpg

นางสาวอุมาภรณ์ นาเหล็ก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวอุมาภรณ์ นาเหล็ก

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
: 095-8527694
:
:
:

1452581193_14 [1600x1200].jpg

นายทักสิน หินวิเศษ
นิติกรชำนาญการ

นายทักสิน หินวิเศษ

นิติกรชำนาญการ
: 085-004-7247,091-378-4420
:
:
:

1452581321_15 [1600x1200].jpg

นายยุพราช พระนาศรี
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นายยุพราช พระนาศรี

จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
: 084-516-4500,087-218-8199
:
:
:

1452581432_16 [1600x1200].jpg

นายสุขสันต์ ภาวะรัตน์
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นายสุขสันต์ ภาวะรัตน์

จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
: 082-310-3809 ,096-3902034
:
:
:

1452582170_21 [1600x1200].jpg

นางสาวฐานิตา คนมีสัตย์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวฐานิตา คนมีสัตย์

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
: 091-861-9594
:
:
:

1483932058_15048 [1600x1200].jpg

นางสาวมานิดา คำภู
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

นางสาวมานิดา คำภู

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
: 089-6399132
:
:
:

1452582373_23 [1600x1200].jpg

นายพิเชษฐ์ มูลสอน
พนักงานสูบน้ำ

นายพิเชษฐ์ มูลสอน

พนักงานสูบน้ำ
: 084-956-9646
:
:
:

1483933429_29 [1600x1200] [1600x1200].jpg

นางสาวพรภัส ผงสา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวพรภัส ผงสา

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
: 084-1434686
:
:
:

1483933865_35 [1600x1200] [1600x1200].jpg

นายวิลาศ ชาลีกัน
พนักงานขับรถยนต์

นายวิลาศ ชาลีกัน

พนักงานขับรถยนต์
: 088-5371487
:
:
:

1483934063_34 [1600x1200] [1600x1200].jpg

นายศักดิ์ณรงค์ พั้วลี
ภารโรง

นายศักดิ์ณรงค์ พั้วลี

ภารโรง
: 088-5719540
:
:
:

1483934370_24 [1600x1200] [1600x1200].jpg

นายสุคนธ์ นามเข็ม
คนงานเครื่องสูบน้ำ

นายสุคนธ์ นามเข็ม

คนงานเครื่องสูบน้ำ
: 089-3765085
:
:
: